وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی